.,,uod8B8bou,,.                    
      ..,uod8BBBBBBBBBBBBBBBBRPFT?l!i:.           
    ,=m8BBBBBBBBBBBBBBBRPFT?!||||||||||||||          
    !...:!TVBBBRPFT||||||||||!!^^""'  ||||          
    !.......:!?|||||!!^^""'      ||||          
    !.........||||           ||||          
    !.........|||| $         ||||          
    !.........||||           ||||          
    !.........||||           ||||          
    !.........||||           ||||          
    !.........||||           ||||          
    `.........||||          ,||||          
    .;.......||||        _.-!!|||||          
 .,uodWBBBBb.....||||    _.-!!|||||||||!:'           
!YBBBBBBBBBBBBBBb..!|||:..-!!|||||||!iof68BBBBBb....       
!..YBBBBBBBBBBBBBBb!!||||||||!iof68BBBBBBRPFT?!::  `.      
!....YBBBBBBBBBBBBBBbaaitf68BBBBBBRPFT?!:::::::::   `.     
!......YBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRPFT?!::::::;:!^"`;:::    `.    
!........YBBBBBBBBBBRPFT?!::::::::::^''...::::::;     iBBbo. 
`..........YBRPFT?!::::::::::::::::::::::::;iof68bo.   WBBBBbo.
`..........:::::::::::::::::::::::;iof688888888888b.   `YBBBP^' 
 `........::::::::::::::::;iof688888888888888888888b.   `   
  `......:::::::::;iof688888888888888888888888888888b.     
   `....:::;iof688888888888888888888888888888888899fT!     
    `..::!8888888888888888888888888888888899fT|!^"'      
     `' !!988888888888888888888888899fT|!^"'         
       `!!8888888888888888899fT|!^"'            
        `!988888888899fT|!^"'               
         `!9899fT|!^"'                  
          `!^"'                     


posts